Who's Online

2 user(s) are online (1 user(s) are browsing Qustions & Answers)
Members: 0
Guests: 2
more...
SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)

Mistoqsija fuq tal-'Gehovah'
Requested and Answered by Webmast on 25-Aug-2010 08:40 (2411 reads)
'Nixtieq inkun naf izjed lil ALLA ghax ma nistax nifhem. Ghaliex irridu nemmnu hafna f'L-ISPRITU SANTU?

Ghaliex jigu jcemplulna tal-'Gehovah'? Vera jemmnu f'Alla u mhux f'Marija?

Jiena ma niftahilhomx, naghmel tajjeb jew hazin?

Thank you,
Proset tal-programm li taghmel!

VIVA GESU U MARIJA.
D. Azzopardi
__________________________________________________________
Risposta:

Ghaziz telespettatur grazzi talli ktibtli u niehu pjacir nisma li int issegwi l-program 'habbejtek' fuq it-televizjoni tieghek.

Tal-'Gehova' l-ewwel nett huma nies u umani bhal hadd iehor u jisthoqqilhom rispett bhal kull bniedem iehor fid-dinja.

Tal-'GehovaH' jemmnu f'Alla, dak li huma jsejhulu Gehovah, ghalkemm fil-Bibbja Alla propjament u ezattament ismu huma YHWH jew inkella biex jinqara ahjar JAHWEH.

Ghalkemm dan huwa taghlim hazin u mhux korrett, din m'hijiex l-akbar zball li jghallmu tal-Gehovah. Apparti li l-Bibbja taghhom li jimxu fuqha (New World Traslation) hija mibdulha specjalment fejn tissemma d-divinita ta' Kristu u jemmnu xi affarijiet ohrajn li m'humiex skond Kristu mil-Bibbja, tal-'GehovaHh', li aktar ahjar jirriferu ghalihom infushom bhala "Ix-Xieghda ta' Gehovah" (Jehovah's Witnesses), jichdu li Gesu huwa divin u anke Il-Persuna ta' l-Ispirtu s-Santu!

L-ghar haga hija li ma jemmnux fid-divinita ta' gesu, bhal ma diga tkellimna. Gesu huwa DIVIN, Huwa Alla/YHWH innifsu, li fil-Bibbja hija indirizzata kemm il-darba u li hija il-fatt principali il-ghaliex il-Lhud riedu jsallbu lil Gesu, meta akkuzawh li Hu ghamel lilu nnifsu Alla. (Ara gwanni 10:30-33, gwanni 14:6-10, Filippin 2:5-10, Apokalissi 1:8, 18 ecc)

hadd mhu perfett pero hemm certu taghlim zbaljat li tkun qed tpoggi ruhek fir-riskju li tintilef u xorta wahda tmur l-infern ghax jekk Kristu gesu huwa biss persuna bhal haddiehor mela ahna ghadna fid-dnub ghax Alla fi Kristu biss jista hsalvana u jnaddafna minn kull dnub.

Ninkoraggik tkompli tara 'habbejtek' u tibda taqra l-Kelma t'Alla kulljum u itlob lil Missier f'isem gesu Kristu biex permezz ta' l-iSpirit s-Santu jmexxik u jurik Hu stess il-verita.

Ma ninkorggikx li tifthilhom lill tal-'gehova' specjalment jekk ma tafx sew il-Kelma t'Alla. Qieghdin fl-izball habib/a. Pero hobbhom u itlob ghalihom.

Rigward x'jemmnu fuq Maria ezattma nafx, pero nahseb li jemmnu, pero ma jadurawix. Suppost din hija haga li kull Kristjan u Nisrani m'ghadux jaghmel anqas!

"Fil-bidu kienet il-Kelma, u l-Kelma keinet ma' Alla u l-Kelma keinet Alla...u l-Kelma saret gisem, u ghammret fostna, (u ahna rajna l-glorja taghha, glorja bhal ta' Iben wahdieni mill-Missier,) mimli grazzja u verita') gwanni 1;1, 14.

"Ghax tweldilna tifel; inghatalna iben: u s-setgha tkun fuq spajjejh, u jissemma ismu Kunsillier tal-Ghegeb, Alla qawwi, Missier ghal dejjem, il-Princep tal-Paci. Mill-kobor tas-setgha u s-sliem tieghu ma jkunx hemm tmiem, fuq it-tron ta David, u fuq saltnatu, biex iwaqqafha, u jwettaqha bil-haqq u bis-sewwa, minn issa u ghal dejjem. Il-hegga tal-Mulej ta l-ezerciti taghmel dan Isaija 9:6-7.

Izda int, Betlehem ta Efrata, ghalkemm l-izghar fost l-eluf ta guda, minnek johrogli wiehed li jkun mill-qedem, mill-jiem ta dejjem Mikea 5;1-2.

Fidil fi Kristu,
Gordon-John Manche
www.RiverofLoveMalta.org