Who's Online

23 user(s) are online (1 user(s) are browsing Qustions & Answers)
Members: 0
Guests: 23
more...
SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)

Kumment rigward 'habbejtek'
Requested and Answered by Webmast on 25-Aug-2010 08:41 (2692 reads)
Kristu kellu principju u miet ghal principju tieghu. Dawk il-griehi li garrab gesu ma kienux ghalxejn.'

Jekk ma swew ghalxejn, swew biex Gordon isir sinjur min fuqU. gesu qatt ma kien jitlob lin-nies jibaghtulu flus fl-account tal-bank tieghu, biex jghallem lin-nies.

Minn ghand Josef Borg.
__________________________________________________________
Risposta:

Ghaziz habib Josef hadt hafna pjacir naqra l-ittra tieghek.
L-ewwelnett diga hija grazzja u hunur li hadd il-hin tieghek biex tiktibli.
Nispera li inti bnieden li tassew thobb lil-Mulej minn qalbek u tassew li int tixtieq titghallem u umli bizzejjed biex dak li ma tafx titghallmu u tikber u timmatura fi Kristu.(Kolossin 1:28-29) Fil-Bibbja kien hemm zewgt tipi ta nies li gew jistaqsu lil Mulej mistoqsijiet.

L-ewwel grupp huwa fejn naraw lill-Farizej jistaqsu lil Mulej mistoqsijiet biex jittestjawh u jipprovawh MHUX GhAX XTAQU IKUNU JAFU L-VERITA, imma ghax kienu jighru ghalih, jibzghu minnu u infatti kienu jnikktu lil Ispirtu S-Santu, ghax qalbhom kienet iebsa u l-intenzzjoni taghhom ma kinietx nobbli imma hazina u biex tfarrak! Lil-dawn in-nies gesu qatt ma rrispondihom. J'Alla dan il-grupp ta nies ma tiddiskrivijx lilek! (Aqra Mark 6:19-29, Mark 11:18, Atti 7:51)

It-Tieni grupp huma dawk in-nies umli li ma kienux jigu biex jiggudikaw (kif ghamilt int b'l-injoranza imma nahfirlek xorta, la ma tafx ahjar... s'issa!) Dawn kienu jigu mhux biex juru kemm jafu imma biex jitghallmu u lil dawn it-tip ta' nies il-Mulej kien ihobb jaghllimhom. J'Alla int wiehed minn dawn it-tip ta nies!

Jekk int waqqajt ghaz-zufjett dak li gesu ghamel, u l-flagellazzjoni u l-griehi tieghu int mid-dehra qieghed tinqeda bihom biex tattakka lili, ha jarrghalek hafna quddiem Alla habib u ninkoraggik indem malajr.

Wisq probabli int xi bniedem li l-Bibbja qatt ma tiftaha u tindenja ruhek tistudja veru bl-ispirazzjoni ta l-Ispirtu t'Alla ghax li kieku ma kontx tiktibli dak li ktibt, ghax urejt l-injoranza li ghandek rigward il-Bibbja, u urejt li veru ma tismax sewwa l-program!

Ghaliex qieghd nghid dan?

Ghax no.1 min semani nitlob donation finanzjarja fuq il-program 'habbejtek', jien ta spiss ghidt kemm il-darba li jien ma nihux penny u jmur kollu ghal programm u ghax-xandir tal-Kelma t'Alla li nispera li ghandek bizzejjed sens komun tifhem li biex taghmel program bhal 'habbejtek' trid flejjes kbar. Wara kollox ghal glorja t'Alla, hafna qieghdin jersqu lejn Kristu minhabba dan il-program u ghal dan l-iskop biss huwa diga kollu worthed! Jekk Alla jrid jaghmilni sinjur dak jarah Hu, (Ara 2Kronaki 26:5, Proverbi 8:12-24 ecc...)pero ma jkunx mill-program zgur u wisq probabbli ma nsirx sinjur minn nies bhalek tibzghax ghax f'l-esperjenza tieghi nies li jgergru fuq il-gbir ghal donations tal-flus bhalek generalment ma jaghtu qatt xejn ghax huma mwahhlin ma buthom! Flushom huma alla taghhom.(Ara Mattew 6, u 1 Timotju 6) Ghalmenu nies li Alla jaghmel sinjuri huma nies li Alla jbierikom biex ikunu ta barka ghal haddiehor (2 Korintin 9:6-15 ecc..). Bhal ma jghid gesu stess, li min jaghti jircievi lura (Luqa 6:38, Mark 4:24-6)

No.2 It-Tieni haga int kxift lilek innifsek u urejt li tkellimt fejn veru ma tifihmx u ma tafx u iktar u iktar iggudikajt zbaljat, apparti li ahna ma nistghu niggudikaw lil hadd skond kliem Kristu stess. (Aqra ha titghallem habib, Mattew 7;1-3, gakbu 4:11-12 ecc...)

Rigward gesu kienx jitlob biex lin-nies 'jibghatulu flus f'l-account' tieghu bhal ma poggejta int, veru ergajt urejt l-injoranza skritturali tieghek, li ovjament ma niccassax!

L-ewwelnett gesu ma kellux account f'din il-art bhal ma nifhmu ahna llum, (ghalkemm min jiehu hsieb il-flus tal-miniisteru kellu - guda) pero fis-sema jekk ma tafx kellu wiehed u gesu qalilna biex niddepositaw fih, dan jiddependi x'naghmlu f'din id-dinja. (Ara Mattew 6:19-20). U biex titghallem (jekk trid) gesu kellu min jissaprtjah finanzjarment ghax xoghol tal-ministeru (Ara Luqa 8:1-3 ecc...)

Rigward xi jghid Alla fuq il-flus ghal hidma ta' l-evangelju ara 1 Korintin 9, u 2 Korinti 8 sa 9. ...jekk trid ...well...imsomma aqra l-Bibbja u ssib ruxmata. Kemm fit-Testment Il-Qadim kif ukoll fil-gdid!

J'Alla din l-ittra ticcalengjak u tghallmek u darbohra tiggudikax u titkellimx bladdocc, imma isma, itlob, imxi fl-imhabba u dahhal idek fil-but u ssaportja opri tajbin ghax-xandir ta l-evangelju.(Mhux bilfors 'habbejtek.tv') Ikun tajjeb ghalik innifsek habib!

Kompli segwi 'habbejtek' u jekk trid ara programmi antiki fuq www.habbejtek.tv

"hobb il-Verita u l-Verita tehilsek" gesu (gwanni 8:31-32)

Gordon-John Manche