Who's Online

1 user(s) are online (1 user(s) are browsing Articles)
Members: 0
Guests: 1
more...

Welcome to Habbejtek Website where you can view our TV programmes on Smash TVSmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX International (http://inboxinternational.com)
Messages > Nistghu nafdaw fil-Bibbja?

Nistghu nafdaw fil-Bibbja?

Nistghu nafdaw fil-Bibbja?
Gesu stess qalilna li ‘l-Kelma li jitkellem Hu, hija il-Kelma ta’ Alla ghax wara kollox Hu stess Hu il-Kelma ta’ Alla (Gwanni 1:1,14. Apokalissi 19:13. 1 Gwanni 1:1-3). Gesu biss ghandu il-Kelma li taghti il-hajja ta’ dejjem (Gwanni 6:63-69). Allura, nistghu nemmnu il-Kelma ta’ Alla. Gesu stess mexa fuqha wkoll u emmen fiha.

“Izda wiegbu Gesu. ‘Hemm miktub, (fl-iskrittura: Il-Ligi u l-Profeti) Il-bnieden mhux bilhobz biss jghix, izda b'kull kelma li tohrog minn fomm Alla" Mattew 4.4-5.

“U hekk ghandna mwettqa ahjar il-kelma tal-profeti. Tghamlu sewwa jekk toqghodu attenti ghalija, Il-Kelma hi bhal fanal li jaghti d-dawl f’post mudlam, sa ma jibda jbexbex il-jum u f’qalbkom titla’ l-kewba ta’ filghodu. Dan fuq kollox ghandkom tkunu tafu: Li l-ebda profezija ta’ l-iskrittura ma ghandu hadd ifisirha minn rasu. Ghax qatt ma kien li xi profezija giet mir-rieda tal-bniedmin, imma, meta l-bnedmin tkellmu f’isem Alla, dan ghamluh ghax kienu mqanlin mill-Ispirtu s-Santu. 2 Pietru 1.19-21

“L-Iskritura kollha hija mnebbha minn Alla, 2 Timotju 3.16-17

“Il-Kelma ta’ Alla hi hajja u qawwija, taqta’ aktar minn xabla b’zewgt ixfafar, hija tinfed sa tifred minn xulxin ir-ruh u l-ispirtu u l-gogi u l-mudullun, u tgharbel il-hsibijiet u l-fehmiet tal-qalb” Lhud 4.12

“imma l-Kelma ta’ Alla m’hijiex marbuta (jew ipprigunata)" 2 Timotju 2.9.

“Gesu qalilhom, ‘Jekk izommu fil-Kelma tieghi, tkunu tassew dixxipli tieghi, u taghrfu l-verita u l-verita tehliskom." Gwanni 8.31-32

“Meta Gesu talab ghal dawk kollha li jemmnu fiH, talab lil Missier u qal;“Qaddishom permezz tal-verita, il-Kelma tieghek hi l-Verita.” Gwanni 17.17-18

Issa ghaziz habib li taf zgur li l-Kelma ta’ Alla hi ta’ min jemmina u jafda fuqha, ejjew nghatu harsa x’qal u x’ weghdna Gesu Kristu!
  Send article

Navigate through the articles
Previous article Min Hu Gesu? Il-Ghala Gesu?! Next article
Voters total: 0
Average: 0